Dévaványai Általános Művelődési Központ

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dévaványai Általános Művelődési Központ

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.január 3 – 2025. január 2.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5510 Dévaványa, Hunyadi János utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a köznevelési törvény, az óvodai nevelés országos alapprogramja, a helyi nevelési program és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérését igazoló dokumentum, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai, nyilatkozat, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • •Főiskola, Óvodapedagógus legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Dévaványai Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (5510 Dévaványa, Hunyadi János utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

és

•         Személyesen: Bakó Bernadett, Békés megye, 5510 Dévaványa, Hunyadi János utca 17.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényének a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 1/A. § (9) bekezdésében meghatározott személyekből álló eseti bizottság véleményezi. A pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltató fent tartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•        www.devavanya.hu – 2020. január 15.

•         www.damk.hu – 2020. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.damk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 15. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.