Dévaványai Általános Művelődési Központ

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. tv. 20/A alapján pályázatot hirdet

karbantartói

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidő kikötéssel

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: az intézmény székhelye és valamennyi telephelye

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény székhelyén és telephelyein előforduló általános karbantartási munkák ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: középfokú képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • motivációs levél
  • önéletrajz
  • végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • B kategóriás jogosítvány
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Bakó Bernadett intézményvezető nyújt, a 66/200-496-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a DÁMK címére történő megküldésével
    (5510 Dévaványa, Gyöngy u 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: karbantartó
  • Személyesen, a DÁMK címére

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatok alapján a pályázatokat a DÁMK intézményvezetője bírálja el és a nyertes pályázó kinevezéséről a fenntartó egyetértésével dönt, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A kiírásnak (tartalmi és formai szempontból) nem megfelelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek, azt a pályázó részére visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: augusztus 29.